Thiết bị, máy móc:

  • Thiết bị, máy móc:
    + Máy phay CNC:  11 máy
    + Máy tiện CNC:    1 máy
    + Máy cắt dây:        2 máy
    + Máy phay cơ:       5 máy
    + Máy tiện cơ:         2 máy
    + Máy mài từ:         2 máy
    + Máy khoan:          6 máy
    + Máy cắt phôi:       1 máy
    + Các máy phụ trợ khác
  • Thiết bị đo:
    + Máy CMM: (tháng 4 nhập)
    + Thước kẹp điện tử:
    + Thước kẹp cơ:
    + Panme:
    + High gate: